“Restauratie van onze kerk:

een integrale aanpak!”

Naam adviseur/projectbegeleider: de heer Harry Hulshof

Project: Nicolaïkerk te Appingedam

De kerk behoort toe aan de Protestantse Gemeente Appingedam

Restauratie / Ver- en nieuwbouw met creatie stilte ruimte en archeologisch centrum

De rol die onze stichting bij deze restauratie heeft gespeeld

 • Voorbereidend overleg met de Kerkenraad
 • Advies keuze restauratiearchitect
 • Overleg met architect inzake op te nemen onderdelen in restauratieplan
 • Indiening restauratieplan
 • Overleg met de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RdMZ), Provincie en burgerlijke gemeente
 • Aanvragen deel aanvullende subsidies + advisering Kerkenraad bij aanvraag aanvullende subsidies
 • Bouwvergaderingen
 • Voorfinanciering
 • Financiële administratie
 • Oplevering i.o.m. architect
 • Financiële eindverantwoording RdMz en deel van aanvullende subsidiënten
  (bron: RCE en SBKGD)

Ver- en nieuwbouw
Behoudens de restauratie van de Nicolaïkerk wou het toenmalige College de kerk een (nog) multi functioneler karakter geven. Om dat te kunnen realiseren moest er een betere verbinding komen tussen de kerk en het verenigingsgebouw. In deze nieuwe verbinding werden de keuken en toiletgroepen gesitueerd. Verder moest de functionaliteit van van het verenigingsgebouw, de ”Franse School”, drastisch worden verbeterd.

Wat, m.b.t. de nieuwbouw en het A.I.P., niet onvermeld mag blijven was de grote inzet die het toenmalig College van Kerkvoogden heeft geleverd. Ze hebben o.m. de financiering, d.m.v. Leadergelden, geregeld….

Restauratie gestart en realisering A.I.P: januari 2007
Restauratie en realisatie A.I.P beëindigd: maart 2008
Ver- en Nieuwbouw: 2009

Restauratie

 • Bodemonderzoek
 • Stucwerken
  Metsel- en voegwerk: + diverse doorbraken m.b.t. nieuwbouw tussen Nicolaïkerk en het verenigingsgebouw de ”Franse School”. Dichtgemetselde oorspronkelijke toegangsdeur weer geopend tot nieuwe entree kerkgebouw
 • Glas-in-loodramen: verloden, herstel glaswerken, ventilatieramen aangebracht en voorzetramen geplaatst
 • Gewelf schilderingen: alleen daar bijgewerkt waar strikt noodzakelijk
 • Glazen tochtportaal: nieuwe entree kerkgebouw
 • Mariakapel: omgevormd tot Archeologisch Informatie Punt (A.I.P.)
 • n.w. Kapel: omgevormd tot Stiltecentrum
 • Algehele schilderbeurt
 • Nieuwbouw: tussen Nicolaïkerk en ”Franse School” toiletgroepen en keuken
 • Verbouw + aanpassing ”Franse School”: Indeling gewijzigd en binnen de bestaande ruimten een extra verdieping gecreëerd

Slideshow Restauratie Nicolaïkerk Appingedam

2015-12-08 (04) APPINGEDAM- Entree Archeologisch Informatie Punt

Achtergrondinformatie Nicolaï Kerk

Exterieur
De kerk, opgenomen in de “Top 100 van de Nederlandse Monumenten” van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is door haar ouderdom (sinds 1225), bouwgeschiedenis (tot omstreeks 1561) haar grootte en haar romano-gotische stijlzuivere verschijningsvormen een belangrijk bouw- en architectuurhistorisch monument.
Het Drieschepige kerkgebouw is, in verschillende perioden, ontstaan uit een eenbeukige kruiskerk tot een hallenkerk.
Door haar grootte en romano-gotische stijlzuivere verschijning vormt de Nicolaïkerk, binnen de historische stadsstructuur, samen met het aangebouwde stadhuis, gelegen tussen het Damsterdlep en de Wijkstraat, een belangrijk stedebouwkundig en architectuurhistorisch ensemble.

Interieur
Aan de noordzijde van het koor sacristie met verdieping en traptoren. De kerk bezit een laat-gotische bekroning van een sacramentshuisje en zandstenen scheidingshekwerk tussen koor en Mariakapel (thans een Archeologisch Informatie Punt (A.I.P.).

Schilderingen
De op de gewelfvelden, pijlers en wanden aangebrachte schilderingen lopen in chronologie goeddeels parallel aan de bouwgeschiedenis en munten uit in ornamentale en figurale voorstellingen, ouderdom en (relatief) gave staat van overlevering. De vier voorstellingen van de beschermheiligen, van bouwvakkers, in het middenschip (Castorlantis, Clatiditis, Nicostraitis en Semproniantis) gelden in iconografisch opzicht als zeer zeldzaam, waarmee een onderscheidend kunst- en cultuurhistorisch belang is aangeduid.

Kerkinventaris
De volledigheid en rijke uitvoering van de monumentale historische kerkinventaris verleent aan de kerk een bijzondere culturele en religieuze historische waarde. Zij bestaat ondermeer uit:

 • een eiken preekstoel (1665) met leuning met kussen panelen versierd, koperen lezenaar, bijbehorende trap, achterschot en klankbord. Aan de voet een pelikaan met jongendoophek, XVII en plm 1800 en doopbekkenhouder 1792
 • diverse herenbanken w.o. dubbele bank met wapen Polman-Beninga,    overhuifd gestoelte plm 1800 met wapen Ebels-Steenhuis en twee tribune-achtige herenbanken uit de l7de eeuw, eiken banken blokken
 • beschilderd wapenmedaillon van Gerdt tho Dornum 1515
 • een zeer rijk gesneden orgel, met orgelbalkon, uit 1744 van A.A. Hinsz met Manuaal, Rugwerk en aangehangen pedaal
 • 17e eeuwse houten kist met beslag
 • vele waardevolle oude grafstenen: zerk 1548, zerk 1569, zerk 15?? met ridderfiguur, zerk 1579, zerk Pimperlinck 1660, zerk Steenhuysen-Walta 1695-1723, zerk Ebels-Steenhuis 1747, zerk Cleveringa-Ebels 1828

 

“Het was tijd om onze energiecontracten te verlengen, maar eigenlijk wilden we overstappen naar een andere energieleverancier. SBKG heeft ons geholpen met de transitie.”

“Het was tijd om onze energiecontracten te verlengen, maar eigenlijk wilden we overstappen naar een andere energieleverancier. SBKG heeft ons geholpen met de transitie.”

De restauratiecommissie

Start typing and press Enter to search