“SBKG-NN doet voor ons de subsidieaanvraag en financiële afwikkeling van a-z; het bespaart ons een hoop  extra tijd en werk”

College van Kerkrentmeesters

Naam adviseur: Menno Sikkink

Grote Kerk Marken – Gemeente Waterland – Noord Holland

SIM Subsidie aanvraag

Financiële eindverantwoording

SBKG-NN heeft namens de Protestantse Gemeente Marken een SIM rijkssubsidie aangevraagd voor 1 april 2020.  SIM staat voor Subsidieregeling Instandhouding Monumenten. Het betreft een rijksoverheidsregeling, houdende regels voor de verstrekking van subsidie voor de instandhouding van rijksmonumenten. De regeling is bedoeld om het gebouw op een – aldus de minister- sobere en doelmatige wijze in stand te houden.
De SIM subsidie voor de Grote kerk Marken betreft de periode 2021-2026. Het subsidiepercentage voor de beschikking met een looptijd vanaf 2020 bedraagt 60%.

Een subsidie aanvraag bestaat uit: een ingevuld aanvraagformulier, een meerjarenbegroting volgens RCE-model, foto’s van het object (evt. aangevuld met tekeningen), een polis van de verzekeraar of een taxatierapport i.v.m. de herbouwwaarde, een recent inspectierapport (veelal door de Monumentenwacht), een machtiging aan de SBKG-NN en evt. aanvullende stukken.

(Nb voorwaarden en uitgebreide informatie over de subsidieregeling en de financiële eindverantwoording vindt u op deze site onder financiering)

SBKG-NN heeft namens de Protestantse Gemeente Marken de financiële eindverantwoording opgesteld in dit geval betreft het de Brim periode 2014-2019. Hiervoor is een overzicht van alle facturen m.b.t. subsidiabele onderhoudswerkzaamheden van de gehele periode gemaakt.  Daarnaast is een prestatieverklaring, een machtiging aan SBKG-NN en een recent inspectierapport meegestuurd.

Alleen werkzaamheden aan het monument die bijdragen tot de instandhouding van het monument, sober en doelmatig aldus de minister, zijn subsidiabel. Het subsidiepercentage bedraagt in de bestaande al lopende beschikkingen 50%. In de nieuwe regeling geldt voor beschikkingen met looptijd vanaf 2020 een subsidiepercentage van 60%.

(Nb voorwaarden en uitgebreide informatie over de subsidieregeling en de financiële eindverantwoording vindt u op deze site onder financiering)

De meerjarenbegroting volgens RCE-model is opgesteld door SBKG-NN.

Hierbij hoort ook een omschrijving van de instandhoudingswerkzaamheden; technische bepalingen en werkbeschrijving. Bij dit project gaat het om de volgende onderdelen en aandachtspunten.

Metselwerk- demonteren en verwijderen bestaand werk en hersatellen van bestaand werk
Beglazing: herstellen van bestaand werk
natuur-en kunststeen – natuursteen blokken, platen en banden – herstelwerkzaamheden scheurvorming
Stukadoorswerk – herstellen bestaand werk
Schilderwerk – betreft bestaande ondergronden van hout en ook steenachtig
Dakgoten en hemelwaterafvoeren – herstel van metalen buisleidingen
Brandbestrijdingsinstallaties – check brandblustoestellen
elektrotechnische installaties – check aardings-en bliksemleidermaterialen
Klinkende monumenten – stemmen en kleine reparaties orgel / luidklok

Het inspectierapport is opgesteld door de Monumentenwacht te Noord Holland.
In het rapport is de algehele bouwtechnische staat van het object geïnventariseerd. De inspectie is uitgevoerd op visuele basis, ondersteund met meetresultaten. Er is een prioriteitenlijst opgenomen, een leidraad van het uitvoeren van onderhoud. verder treft u een overzicht aan van werkzaamheden gerangschikt naar prioriteit en per onderdeel gekwalificeerd met een goed, redelijk, matig en slecht en soms zeer slecht (m.b.t. veiligheid en gezondheid). iedere kwalificatie is toegelicht. tot slot is een ORIE -plan uitgewerkt, dit betekent een Objectgerichte Risico Inventarisatie en Evaluatieplan- dat vorm en inhoud geeft aan de zorgplicht volgens de Arbowet voor zowel eigenaar (gebouw) als de werkgever (de Monumentenwacht)

pana0922

Omschrijving Rijksmonument Grote Kerk Marken (redengevende omschrijving RCE)

Driebeukige pseudo-basiliek met driezijdig uitgebouwd koor onder met leien gedekt zadeldak en met toren bij de ingang, gebouwd 1903-04 naar ontwerp van A.H.L.Kups (1896) ter plaatse van een oudere kerk.
Opgetrokken in baksteen in een late variant op het eclecticisme; de gevels voorzien van steunberen en rondboogvensters met baksteentraceringen en tandfriezen onder de geprofileerde kroonlijsten. De ingangstoren bevat drie geledingen en een naar achtzijdig overgaande spits; twee ingangen terzijde.
Inwendig wordt de geheel witgepleisterde kerkruimte verdeeld door twee rijen van vier gietijzeren “Italische” zuilen (fa. G.Wisselwey & Co., Zwolle) op achtkantige sokkels. Het middenschip wordt overdekt door een tongewelf, de lagere zijbeuken hebben per travee een vlakke zoldering, gescheiden door rondbogen, welke op de zuilen en op de pilasters tegen de zijmuren rusten. Houten bankenplan en orgel (verplaatst naar de tribune) uit de bouwtijd.
De kerk bevat voorts: een zeskantige eikehouten preekstoel (XVIIc), met boogpanelen gescheiden door Ionische pilasters, gesneden friezen en boogzwikken; een
gesneden lezenaar (XVIIc) met engelenkopje; een koperen doopboog met zwaan (XVIII); drie koperen kronen (XVII); koperen doopboog met zwaan (XVIII); drie koperen kronen (CVII); koperen dubbelblaker (XVII); twee modellen haringbuizen (waarvan een genaamd D’KAARS). Klokkenstoel met klok van Johannes van Trier, 1647, diam. 80,8 cm. Mechanisch torenuurwerk van J.L. de Looze, 1907.

" Wij begeleiden een project van A tot Z en dragen hiervoor de zorg en verantwoording"

Adviseur/Projectbegeleider

Start typing and press Enter to search