“Ik wilde weten
wat er komt kijken
bij het renoveren
van onze kerk”

Peter de Bruin

Naam adviseur: De heer Harry Hulshof
Functieomschrijving: advies en projectbegeleiding

Protestantse Gemeente Lellens

De kerk werd in 1667, in opdracht van de borgeigenaar jonker Hillebrant Gruys, bij de oprijlaan van de borg ”Huis te Lellens” gebouwd. Het behoort toe aan de Hervormde gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post. De kerk werd, door de slechte staat van onderhoud, in 2003 gesloten.

Korte beschrijving kerk:

Exterieur

Eenvoudige zaalkerk met dakruiterop verhoogd kerkhof. In de zuidgevel bevindt zich de stichtingssteen. Het kerkhof grenst aan de noordzijde van de kerk en. Er bevinden zich ongeveer 150 graven.

Interieur

17e eeuwse preekstoelkuip met klankbord en eenvoudige trap; koperen doopbekken. Twee herenbanken, plm 1700 en begin 18e eeuw, waarvan de tweede overhuifd. Overige banken met knoppen op de zijstukken, orgelbalustrade met lezenaar. Aantal 18e eeuwse zerken. Groot geschilderd bord met 64 kwartierwapens Gruys-Tamminga uit 1690. Kabinetorgel, plm. 1800 gemaakt door H.H. Freytag, in 1860 door G.P. Dik verbouwd tot kerkorgel. Klokkenstoel met klok van Van Bergen, 1918?, diam. 60 cm. met behoud van het opschrift en versieringen van de klok van C. Spronneaux en H. Veri, 1686. Mechanisch torenuurwerk vermoedelijk 1687.

(bron: RCE, Reliwiki en SBKGD)

Voorbereiding restauratie:

De staat van onderhoud bleek dermate slecht te zijn dat moest worden besloten om de kerk te gaan restaureren. Op advies van onze stichting werd begin deze eeuw een restauratieplan opgesteld en ingediend bij de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RdMz). De subsidiabele kosten werden vastgesteld. Helaas kon er toe, om budgettaire reden, geen rijkssubsidie worden toegewezen.

Een van de belangrijkste onderdelen van het oorspronkelijke restauratieplan was het aanbrengen van een betonplaat onder onder de fundering van het kerkgebouw. Deze was nodig omdat de kerk ernstig bleek te verzakken. De kosten voor deze ingreep werden subsidiabel verklaard.

In 2006 werd het plan bijgesteld en werd een deel rijkssubsidie toegekend. Echter nog onvoldoende om op een verantwoorde wijze met de restauratiewerkzaamheden te kunnen beginnen. In 2007 werd het totaal bedrag aan rijkssubsidie toegekend maar pas voor de budgetjaren 2010 en 2011.

Op advies van onze stichting werd besloten om een voorfinanciering aan te gaan waardoor het mogelijk werd deze restauratie eerder uit te gaan voeren.

Op 3 april 2009 volgde de aanbesteding waarvoor 4 aannemers werden uitgenodigd. De definitieve start van de restauratie was medio 2009.

Restauratie gestart:       juli 2009
Restauratie beëindigd:  maart 2011


Werkzaamheden restauratie
:

 • Bodemonderzoek; Vanwege verzakking van het kerkgebouw
 • Dakruiter; hersteld en herplaatst
 • Metsel- en voegwerk;herstel scheuren in metselwerk middels injectering
 • Herstel fundering; Er is géén betonplaat onder de fundering gestort. De burgerlijke gemeente Ten Boer had hier bezwaar tegen gemaakt. Er werd door de constructeur een ander mogelijkheid berekend en aangedragen waarbij er 32 palen naast de fundering werden gestort en er uitsparingen in het metselwerk werden werden gemaakt. In de uitsparingen werden zgn. ”stoelen” geplaatst die werden aangegoten met beton waardoor er weer een dragend geheel ontstond.
 • Herstel vloer; vloer zakte door en moest beter worden ondersteund d.m.v. het ophogen van de bestaande- en het aanbrengen van extra stiepen.
 • Herstel houten tussenwanden schuifdeuren weer gangbaar gemaakt.
 • Aanbrengen van isolatiewanden;Het metselwerk was slechts ”steens” waardoor er veel warmteverlies optrad. De wens was dan ook om de binnenmuren te isoleren.
 • Aanbrengen keukenblok.
 • Installeren orgel(afkomstig uit het Friese Jistrum)
 • Algehele schilderbeurt.
 • Nieuwbouw; toiletgebouwtje.

De rol die onze stichting bij deze restauratie heeft gespeeld:

 • Voorbereidend overleg met de Kerkenraad
 • Advies keuze restauratiearchitect
 • Overleg met architect inzake op te nemen onderdelen in restauratieplan
 • Indiening restauratieplan
 • Overleg met RdMz, Provincie en burgerlijke gemeente
 • Overleg en advies inzake voorfinancieringsregelingen
 • Aanvragen deel aanvullende subsidies + advisering Kerkenraad bij aanvraag aanvullende subsidies
 • Bouwvergaderingen
 • Oplevering i.o.m. architect
 • Financiële eindverantwoording RdMzen aanvullende subsidiënten
“Ik wilde weten wat er kwam kijken bij het verbouwen van onze kerk. Uiteindelijk heeft Anno ons begeleid van de plannen tot de realisatie.”

“Ik wilde weten wat er kwam kijken bij het verbouwen van onze kerk. Uiteindelijk heeft Anno ons begeleid van de plannen tot de realisatie.”

de opdrachtgever

“Samen met SBKG-NN kijken naar de multifunctionaliteit van uw kerkgebouw betekent samen ook samen werken aan een toekomstvisie en plannen”

“Samen met SBKG-NN kijken naar de multifunctionaliteit van uw kerkgebouw betekent samen ook samen werken aan een toekomstvisie en plannen”

de opdrachtgever


Adviseur/Begeleider

" Wij begeleiden een project van A tot Z en dragen hiervoor de zorg en verantwoording"

Adviseur/Projectbegeleider

“Samen met onze leden wilde ik een evenement organiseren om geld op te halen voor een nieuw orgel. Maar hoe pak je zoiets aan? SBKG heeft ons hiermee uitstekend geholpen.”

“Samen met onze leden wilde ik een evenement organiseren om geld op te halen voor een nieuw orgel. Maar hoe pak je zoiets aan? SBKG heeft ons hiermee uitstekend geholpen.”

Agnes Dijkstra

“Het was tijd om onze energiecontracten te verlengen, maar eigenlijk wilden we overstappen naar een andere energieleverancier. SBKG heeft ons geholpen met de transitie.”

“Het was tijd om onze energiecontracten te verlengen, maar eigenlijk wilden we overstappen naar een andere energieleverancier. SBKG heeft ons geholpen met de transitie.”

De restauratiecommissie

Start typing and press Enter to search