“Wat er bij komt kijken
bij de restauratie
van onze kerk”

Naam adviseur: Harry Hulshof

Restauratie Evangelisatie kapel ‘JERUËL’ te Vledderveen

In 1914 door architect F. Boiten ontworpen voor de Nederlands Hervormde Gemeente als evangelisatiekerk. De evangelisatie maakt deel uit van de Hervormde Gemeente Onstwedde.

Korte beschrijving kapel

Exterieur:
Opgetrokken in een rood-bruine baksteen op een trasraam van bruin-rode klinkers. Het zadeldak tussen twee topgevels met uitkragende schouders is gedekt met dakpannen. Houten dakruiter met spits, gedekt met namaakleien met aan alle vier zijden van de dakruiter twee galmgaten met driepasboog. De gevels worden geleed door ijzeren spitsboogvensters met roedenverdeling en gemetselde onderdorpels. In de voorgevel de hoofdentree met daarboven een ijzeren roosvenster met gekleurd, bewerkt glas. Boven de entree het bouwjaar: 1914, en boven het roosvenster: EVANGELISTATIE in betonnen letters.

Interieur:
Opvallend is de houten scheidingswand, van kraalschroten, tussen kerkzaal en consistorie met de geschilderde tekst “ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt”. De wand bestaat uit twee vaste delen en twee verschuifbare delen. In de verschuifbare delen bevinden zich, links en rechts van de kansel, deuren met achtruits lichten voorzien van bewerkt geel glas. Een sobere houten, verplaatsbare, platform-kansel met lezenaar en aan weerszijden een trapje. Houten tongewelf met ijzeren trekstangen en houten consoles. Een houten entree-portaaltje met daarop het orgelbalkon. Orgel en orgelkas hebben geen monumentale waarde.
Voorbereiding restauratie:
De SBKGD heeft contact opgenomen met de toenmalige Kerkenraad nadat ze kennis had genomen van het voornemen on prefab isolatiewanden aan te brengen. Er was in het geheel geen rekening mee gehouden dat de kapel een monument was en er geen wijzigingen mochten worden aangebracht zonder toestemming van de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RdMz). Het contact mondde uit in het voorstel van de SBKGD een totaal restauratieplan op te stellen.
In eerste instantie was de Kerkenraad zéér sceptisch omdat het opstellen van een totaal plan de oorspronkelijke kosten vele malen zou overstijgen. Men ging uiteindelijk overstag toen, door ons, werd uitgelegd dat en 70% rijkssubsidie beschikbaar zou worden gesteld en dat er mogelijkheden waren om een groot deel van de resterende 30% eigen bijdrage kon worden afgedekt middels aanvullende subsidies. De scepsis, en het overstag gaan mondde uit in groot enthousiasme toe werd voorgerekend dat de uiteindelijke eigen bijdrage lager bleekt te zijn dan het oorspronkelijk bedrag dat was uitgetrokken voor het aanbrengen van de prefab wanden. Het groene licht werd gegeven.
Het restauratieplan werd vervolgens door onze stichting in, begin februari 2006, ingediend bij de burgerlijke gemeente Stadskanaal. Vervolgens werden de subsidiabele kosten vastgesteld door de toenmalige RdMz en werd de beschikking eind februari 2006 ontvangen.
Door de drukte in de bouw was het helaas niet mogelijk om onmiddellijk tot aanbesteding over te gaan. Deze vond plaats in het voorjaar van 2007 waarna met de eerste fase restauratie kon worden begonnen.

Restauratie gestart: mei 2007
Restauratie beëindigd: juni 2008

Restauratie:

• Kapconstructie; hersteld en verzwaard. Constructie zakte door omdat het te zwak was voor het gewicht van het pannendak.
• Metsel- en voegwerk.
• Herstel fundering; Een deel van de fundering van de zuidwestgevel bleek tijdens de restauratie te verzakken waardoor een deel van de muur moest worden gestut. De oorzaak was gelegen in het feit dat, in de Tweede Wereldoorlog, op deze plek een schuilkelder was gegraven en de later gestorte grond instabiel bleek te zijn.
• Herstel vloer; vloer zakte door en moest beter worden ondersteund d.m.v. het ophogen van de bestaande- en het aanbrengen van extra stiepen.
• Herstel houten tussenwand en schuifdeuren weer gangbaar gemaakt.
• Aanbrengen van isolatiewanden; Het metselwerk was slechts ”steens” waardoor er veel warmteverlies optrad. De wens was dan ook om de binnenmuren te isoleren.
• Aanbrengen keukenblok.
• Installeren orgel (afkomstig uit het Friese Jistrum)
• Algehele schilderbeurt.
• Nieuwbouw; toiletgebouwtje.

De rol die onze stichting bij deze restauratie heeft gespeeld:

• Voorbereidend overleg met de Kerkenraad
• Advies keuze restauratiearchitect
• Overleg met architect inzake op te nemen onderdelen in restauratieplan
• Indiening restauratieplan
• Overleg met RdMz, Provincie en burgerlijke gemeente
• Aanvragen deel aanvullende subsidies + advisering Kerkenraad bij aanvraag aanvullende subsidies
• Bouwvergaderingen
• Oplevering i.o.m. architect
• Financiële eindverantwoording RdMz en aanvullende subsidiënten

(bron: RCE, Reliwiki en SBKGD)

SBKG-project-Vledderveen-2
“Ik wilde weten wat er kwam kijken bij het verbouwen van onze kerk. Uiteindelijk heeft Anno ons begeleid van de plannen tot de realisatie.”

“Ik wilde weten wat er kwam kijken bij het verbouwen van onze kerk. Uiteindelijk heeft Anno ons begeleid van de plannen tot de realisatie.”

de opdrachtgever

“Samen met SBKG-NN kijken naar de multifunctionaliteit van uw kerkgebouw betekent samen ook samen werken aan een toekomstvisie en plannen”

“Samen met SBKG-NN kijken naar de multifunctionaliteit van uw kerkgebouw betekent samen ook samen werken aan een toekomstvisie en plannen”

de opdrachtgever


Adviseur/Begeleider

" Wij begeleiden een project van A tot Z en dragen hiervoor de zorg en verantwoording"

Adviseur/Projectbegeleider

“Samen met onze leden wilde ik een evenement organiseren om geld op te halen voor een nieuw  orgel. Maar hoe pak je zoiets aan? SBKG heeft ons hiermee uitstekend geholpen.”

“Samen met onze leden wilde ik een evenement organiseren om geld op te halen voor een nieuw orgel. Maar hoe pak je zoiets aan? SBKG heeft ons hiermee uitstekend geholpen.”

Agnes Dijkstra

“Het was tijd om onze energiecontracten te verlengen, maar eigenlijk wilden we overstappen naar een andere energieleverancier. SBKG heeft ons geholpen met de transitie.”

“Het was tijd om onze energiecontracten te verlengen, maar eigenlijk wilden we overstappen naar een andere energieleverancier. SBKG heeft ons geholpen met de transitie.”

De restauratiecommissie

Start typing and press Enter to search