Nieuws

Check hieronder alle (nieuws)berichten van SBKG Noord-Nederland

Alles

Regeling voor instandhoudingssubsidie verandert – RCE Nieuwsbericht | 22-12-2021 | 12:25

Vanaf 1 februari tot en met 31 maart 2022 kunnen eigenaren weer instandhoudingssubsidie aanvragen voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Voorafgaand aan deze aanvraagperiode zal de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) op een aantal punten wijzigen. Hierdoor sluit de regeling beter aan bij de instandhoudings- en verduurzamingsopgave waar we voor staan. Ook […]

Open Monumentendag 2021 -thema ‘Mijn monument is jouw Monument’

Op 11 en 12 september 2021 openen duizenden monumenten gratis hun deuren voor het publiek tijdens de BankGiro Loterij Open Monumentendag. Het landelijke thema van deze 35e editie is inclusie. Onder de slogan ‘Mijn monument is jouw monument’ wil de organisatie samen met de meer dan 300 lokale comités een zo breed mogelijk publiek kennis laten […]

SBKG Noord-Nederland bericht – Project Olle Kerk Hoogkerk – Houten Barak door militairen gedemonteerd – media 12-04-2021

Een bijzonder object vraagt om een bijzondere samenwerking en aanpak. Het behoud van dit barak is het resultaat van een bijzondere samenwerking, waarbij alle betrokken partijen de bijzondere [historische]waarde van de barak herkennen, het barak willen bewaren en een goede herbestemming willen geven. Eind 2018 is de Protestantse Gemeente Hoogkerk i.s.m. Kaader Kerkadvies en de […]

Nieuwe regeling Themafonds Erfgoedvrijwilligers

Cultuurfonds.nl, 1 maart 2021 Van 1 maart t/m 30 april 2021 kunnen erfgoedorganisaties een aanvraag doen voor educatieve projecten of apparatuur die erfgoedvrijwilligers ondersteunen in hun werkzaamheden. Deze regeling is voor erfgoedorganisaties, waarvan de vrijwilligers het kloppend hart vormen. Kijk voor meer informatie op de website van het Prins Bernard Cultuurfonds

Vraagbaak voor Jonge Kerkrentmeesters – VKB-Jong – LC 25-01-2021

In september werd de Adviesraad VKB-Jong opgericht.Een platform voor jonge kerkrentmeesters die hun geluid kunnen laten doorklinken naar de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (Protestantse Kerk Nederland). Coördinator Adam Bergeijk uit Meerkerk en lid Dick Tolsma uit Franeker vertellen. Wat is jong? klik op de link om verder te lezen: 20210125-leeuwarder-courant-artikel-over-jong-vkb  

Kerkenbeurs Noord definitief geannuleerd

Als gevolg van de strenger wordende coronamaatregelen is het niet mogelijk de Kerkenbeurzen Noord en Zuid in november 2020 te laten doorgaan. De beide regionale Kerkenbeurzen worden niet uitgesteld, maar definitief geannuleerd. Met name de overheidsmaatregelen die voorschrijven dat er maximaal 30 mensen tegelijk in één ruimte mogen zijn, maken doorgang van de beurzen onmogelijk. […]

Middeleeuwse klok verlaat toren voor retourtje Brabant – art LC 13-10-2020

Het betreft de restauratie van de klok uit 1381. SBKG-NN is betrokken bij dit project en begeleidt de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden en de restauratie van de luidklok. Voor de restauratie van de luidklok heeft de Provincie Friesland een maximale subsidie  vsn 50% van de te subsidiëren kosten beschikbaar gesteld. klik hier voor het krantenartikel:20201013-leeuwarder-courant_nijega […]

Groot onderhoud aan de kerk van Noordwolde

Stellingwerf.nl, 21 augustus 2020 Noordwolde – De Nederlands Hervormde kerk in Noordwolde wordt momenteel opgeknapt. Aannemersbedrijf Houwer-Jansen uit Oldeberkoop voert de komende weken een lijst van werkzaamheden uit. Aan de hand van een tweejaarlijkse inspectie door de Monumentenwacht was door de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland een lijst opgesteld van noodzakelijke werkzaamheden voor de komende […]

Kunnen de gemeenten het religieus erfgoed redden?

Trouw, 4 juli 2020 In de komende jaren zullen honderden kerken de deuren moeten sluiten. Wat gaat er met al dat religieus erfgoed gebeuren? Het kabinet wil dat Nederlandse gemeenten er plannen voor gaan maken. Daar staan de gemeenten voor in de rij. Maar is daarmee de toekomst van al die kerkgebouwen gewaarborgd? Lees hier […]

Historische panden Groningen krijgen extra subsidie

RTV Noord, 7 mei 2020 Eigenaren van cultureel erfgoed in het Groningse aardbevingsgebied kunnen extra subsidie aanvragen voor het onderhoud aan hun historische panden. Vanuit het Nationaal Programma Groningen is daarvoor 20 miljoen euro uitgetrokken. Dat maakte de provincie donderdag bekend. klik hier om verder te lezen

Invoering omgevingswet uitgesteld tot na 1 januari 2021

De combinatie van een stevige implementatieopgave en de maatregelen rond het coronavirus heeft grote impact op alle partijen die werken aan de Omgevingswet. Lees hier verder

Stichting Organum Frisicum wil zich meer inzetten voor behoud Friese orgels

Omrop Fryslân, 21 februari 2020 De Friese orgelstichting ‘Organum Frisicum’ vindt dat het roer om moet. De stichting bestaat al meer dan 25 jaar en zet zich in voor het gebruiken van kerkorgels in Fryslân. Nu steeds meer kerken leeg komen te staan, ontstaan er ook problemen met de orgels. Ze hebben geen functie meer […]

Financieel samenwerken als kerken om te overleven rond de Tsjûkemar

Friesch Dagblad, 17 november 2019 Tijdens een vergadering vandaag in Lemmer bespreken kerkrentmeesters van acht protestantse gemeenten rond de Tsjûkemar de memo Het voortbestaan van kleine dorpskerken. Dit is een samenvatting van dat stuk. Lees hier het volledige artikel

Ruim € 1,9 miljoen subsidie voor 55 kerkelijke gebouwen in Friesland, Groningen Drenthe en Noord-Holland

Op 31 maart 2019 van dit jaar heeft de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland (SBKG Noord-Nederland) de subsidieaanvragen ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort. De RCE heeft ruim € 1,9 miljoen subsidie toegezegd voor in totaal 55 kerkelijke gebouwen in Friesland, Groningen, Drenthe en Noord-Holland. Alle kerkeigenaren worden hiervan afzonderlijk […]

Start restauratiewerkzaamheden kerk Tijnje

Friesch Dagblad, 12 juli 2019                                                 20190712_art-en-foto-fd_restauratie-kerk-tijnje  

Een op de vijf Nederlandse kerken is geen kerk meer

Nieuws over herbestemming: Trouw, 25 juni 2019 Het is in veel steden en dorpen een gevoelige discussie: wat te doen met een leegstaande kerk? Trouw bracht in kaart hoeveel kerkgebouwen Nederland telt en hoeveel daarvan een nieuwe bestemming hebben gekregen. Katholieke kerken blijken strengere voorwaarden te stellen aan herbestemming dan protestante. Een op de vijf kerkgebouwen in […]

40 miljoen euro voor erfgoed in leefomgeving van de toekomst

Rijksoverheid, 21 februari 2019 Hoe maak je historische stads- en dorpskernen aardgasvrij en energieneutraal? En hoe ga je om met monumentale woningen in krimpgebieden? Wat kunnen we leren van waterbeheer in het verleden bij hedendaagse wateroverlast? Minister Van Engelshoven trekt € 20 miljoen uit om met behulp van erfgoed oplossingen te zoeken voor dit soort […]

Drie 18de-eeuwse rouwborden pronken weer in de kerk in Gytsjerk

Omrop Fryslân, 10 februari 2019 Een kolonel uit het leger van de prins van Oranje, een advocaat van het Hof van Friesland en een voormalig burgemeester van Leeuwarden. Van deze drie hoogwaardigheidsbekleders hangen rouwborden in de Martinuskerk in Gytsjerk. Ze pronken daar sinds kort weer, want ze zijn gerestaureerd. Lees en luister hier verder.

Klokje Idaerd hersteld na 700 jaar beieren

Leeuwarder Courant, 6 februari 2019 Al zo’n zevenhonderd jaar hoort Idaerd hetzelfde klokje luiden. Woensdag werd dit antieke instrument uit de toren getakeld voor een grote restauratie. De ouderdom van Friese kerkklokken blijft een fascinerend fenomeen. Zoek in Nederland maar eens middeleeuwse muziekinstrumenten die nog geluid voortbrengen: dat is een hopeloze zoektocht, want vrijwel alles […]

Oostwold [Oldambt GR] wil de middeleeuwse kerkklok terug

Dagblad van het Noorden, 15 januari 2019 De uitvoering en begeleiding van werkzaamheden van dit gehele torenproject is aangestuurd door technisch projectleider Menno Sikkink / SBKG-NN. De Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold [Oldmbt Gr], SBKEO heeft voor cofinanciering van dit project de samenwerking gezocht met Mieke Nijland /SNGK-NN voor aansturing en begeleiding van een fondswervingstraject. […]

Kwaliteitstoets op monumentensubsidie

RCE, 18 december 2018 Kwaliteitstoets op monumentensubsidie Om bewoonde monumenten in goede staat te houden komt er een subsidie woonhuismonumenten. Voorheen was deze subsidie een fiscale aftrek. Door de wijziging kan er een kwaliteitstoets worden ingevoerd. Door zo’n toets gaat het geld naar waar het voor bedoeld is; het onderhoud van de monumentale onderdelen van […]

Restauratie dakruiter hervormde kerk Oostwold voltooid

Het Streekblad, 16 december 2018 Fondsenwervingscampagne Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold initieerde een succesvolle fondsenwervingscampagne onder leiding van Mieke Nijland van de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland. Verschillende fondsen droegen ruimhartig bij aan het herstel, waarna in juli 2018 de opdracht tot herstel kon worden verleend. Lees hier meer.

Boek van pastoor Henk Nota – H. Clemenskerk te Nes op Ameland

Het boek beschrijft de parochie- en bouwgeschiedenis en beschrijving van kerk en interieur. Lees hier meer: Hoe te bestellen Friesch Dagblad, 24 oktober 2018: Amelander Clemenskerk is na de brand van 2013 mooier weer opgebouwd Nieuwsblad Noordoost-Friesland, 12 oktober 2018: Waarom de Amelander kerk anders is

Nieuw leien dak – Grote Kerk Hattem – documentaire RTV Hattem

Op de grote kerk in Hattem komt een nieuw leien dak. Wij hadden een gesprek met Kerkrentmeester Hans Veltkamp en leidekker Wim Scholten over hoe dit in zijn werk gaat, over de financiering van deze kostbare klus en het voortbestaan van dit soort kerken. Kijk hier de volledige documentaire van RTV Hattem.  

Cultuur – De sfeer van het oude behouden

Friesland Post, april 2018 Restauratie van oude rouwborden in de Pauluskerk te Aldtsjerk [Oudkerk] Fr. Een artikel over de gehele procesgang, denk en werkwijze,  subsidietrajecten, fondswerving en begeleiding en coördinatie van betrokkenen. Klik hier voor het hele artikel.

Kwaliteit en Techniek- Gesimuleerde oud-Duitse Rijndekking

Dakenraad, april 2018 De helft van het dak van de Meinardskerk te Minnertsga is vernieuwd. Het gaat om de zuidzijde, waar de winddruk het hoogst is. Beheerder SBKG Noord-Nederland gaf opdracht voor restauratie van leien, daklood, gootstroken en bliksemafleiding. Het project had een internationaal karakter: Duitse en Luxemburgse leidekkers verwerkten Spaanse leistenen in gesimuleerde oud-Duitse […]

Onzekerheid voor de monumentale kerken

Friesch Dagblad, 27 december 2017 Het is steeds moeilijker om de vele kerken, vaak rijksmonumenten, te onderhouden. Kerkgemeenschappen worden kleiner en vergrijzen. Overheden moeten bijspringen, willen we dit erfgoed bewaren! Lees hier verder.

Structureel meer geld nodig voor kerken

Friesch Dagblad, januari 2018 Pleidooi voor hogere en meer structurele bijdragen voor behoud Rijksmonumenten Lees hier verder.

FIM Erfgoed in transitie

Visiedocument Erfgoed in Transitie De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) wil als vertegenwoordiger van de erfgoedsector met dit visiedocument allereerst de hand in eigen boezem steken. Doen we het goed? Niet alleen gisteren en vandaag, maar ook morgen en overmorgen? Lees hier het volledige visiedocument. Onze stichting SBKG-NN is aangesloten bij het FIM.  

Weinig geld en vergrijzing: kerken in Noord-Nederland dreigen ruïnes te worden

Dagblad van het Noorden, 1 januari 2018 Directeur Jouke Jongsma van Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord Nederland luidde maandag de noodklok voor kerken in Noord-Nederland. Monumentale kerkgebouwen worden bedreigd door geldkrapte en vergrijzing. Klik hier voor het hele artikel De kerk van Leegkerk stamt uit de eerste helft van de 13e eeuw. In 2013 heeft […]

Schubleien voor Meinardskerk Minnertsga

Friesch Dagblad, 29 december 2017 Het is een klus op grote hoogte waarop je van boven prachtig zicht hebt. De Meinardskerk van Minnertsga staat op dit moment in de steigers vanwege het vervangen van de zogenaamde schubleien op de zuidzijde van het kerkdak. De oude leien, die dateren van na de brand van 1947, verkeerden […]

Half nieuw dak voor Meinardskerk Minnertsga

Leeuwarder Courant, 27 december 2017 Half nieuw dak voor Meinardskerk ‘We willen het doen volgens de historische richtlijnen’ Een stevige bries en de dakleien lagen eraf. Daarom staat de Meinardskerk in Minnertsga sinds kort in de steigers. Met nieuwe leistenen kan het dak zo weer een eeuw verder. Lees hier verder.  

Positief nieuws: investering in cultuur en erfgoed!!!

Beste lezer, Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet vermeldt een investering van 325 miljoen euro in cultuur en erfgoed, waarmee onder andere de leegstand bij kerken moet worden teruggebracht. In het akkoord is extra geld vrijgemaakt voor de door de sector gesignaleerde knelpunten. Positief nieuws! Het kabinet Rutte III trekt de komende jaren 325 miljoen […]

Ruim €1 miljoen subsidie voor 45 kerkelijke gebouwen in Drenthe, Friesland en Groningen

Op 31 maart 2017 heeft de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland de  subsidieaanvragen ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort. De RCE heeft ruim € 1 miljoen subsidie toegezegd voor 45 kerkelijke gebouwen in Drenthe, Friesland en Groningen. Het betreft subsidieaanvragen in de SIM regeling welke bedoeld zijn voor het in […]

Extra geld voor monumenten

Het is nu ook mogelijk een lening aan te vragen voor de verduurzaming of herbestemming van monumenten. De provincie Fryslân stelt hiervoor 2,5 miljoen euro beschikbaar. Lees hier de voorwaarden.

Langweer viert heringebruikname van monumentale dorpskerk

Friesch Dagblad, 30 juni 2017 De Protestantse Gemeente Langweer staat voor een bijzonder weekend. Morgen [= 1 juli 2017] wordt de kerk na een restauratie van 8 maanden feestelijk in gebruik genomen. Een mijlpaal voor de gemeenten en het dorp.

Overzicht verleningen subsidieregeling monumenten Fryslan 2016

Toelichting bij onderstaande overzicht: Twee aanvragen zijn door ons ingediend. Nog zes andere aanvragen zijn door overschrijding budget niet gerealiseerd. Overzicht verleningen subsidieregeling monumenten Fryslan 2016  

Actieplan voor kerkelijke archieven in Fryslân

De situatie van de kerkelijke archieven in Fryslân is zorgelijk. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport Tink om’e Tsjerklike argiven. De provincie wil daarom met de betrokkenen in gesprek om tot een actieplan te komen. Dit doet de provincie samen met de kerken, Friese gemeenten en de archiefinstellingen. Het religieuze landschap verandert in Fryslân snel, net […]

€ 1,5 miljoen voor onderhoud kerkelijke gebouwen en objecten in de drie Noordelijke provincies

Beste Lezer, Bijgaand nieuwsbericht aangaande de toezegging van €1,5 miljoen van het rijk voor onderhoud aan 60 kerkelijke gebouwen en objecten in de drie Noordelijke provincies. RTV Noord en Omroep Friesland maakten dit ook bekend via de teletekstpagina van donderdag 1 september jl. Onze directeur Jouke Jongsma heeft nog een toelichting gegeven tijdens een live radio interview voor […]

Bouwwerkzaamheden St. Clemenskerk in volle gang

U kunt het gehele verbouw proces volgen op de site van de St. Clemenskerk

Brand kerk Ameland

NOVUM34 BRAND KERK AMELAND NES, 5 februari 2013 Een grote brand heeft vanmorgen de St. Clemenskerk aan de Kardinaal de Jongweg in Nes op Ameland volledig verwoest. Novum/ak/str.Anton Kappers

Nieuwsbericht RTV Noord / Groningen – 1.5 miljoen voor noordelijke kerkgebouwen

Nieuws en actualiteiten

Invoering omgevingswet uitgesteld tot na 1 januari 2021

De combinatie van een stevige implementatieopgave en de maatregelen rond het coronavirus heeft grote impact op alle partijen die werken aan de Omgevingswet. Lees hier verder

Ruim € 1,9 miljoen subsidie voor 55 kerkelijke gebouwen in Friesland, Groningen Drenthe en Noord-Holland

Op 31 maart 2019 van dit jaar heeft de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland (SBKG Noord-Nederland) de subsidieaanvragen ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort. De RCE heeft ruim € 1,9 miljoen subsidie toegezegd voor in totaal 55 kerkelijke gebouwen in Friesland, Groningen, Drenthe en Noord-Holland. Alle kerkeigenaren worden hiervan afzonderlijk […]

40 miljoen euro voor erfgoed in leefomgeving van de toekomst

Rijksoverheid, 21 februari 2019 Hoe maak je historische stads- en dorpskernen aardgasvrij en energieneutraal? En hoe ga je om met monumentale woningen in krimpgebieden? Wat kunnen we leren van waterbeheer in het verleden bij hedendaagse wateroverlast? Minister Van Engelshoven trekt € 20 miljoen uit om met behulp van erfgoed oplossingen te zoeken voor dit soort […]

Kwaliteitstoets op monumentensubsidie

RCE, 18 december 2018 Kwaliteitstoets op monumentensubsidie Om bewoonde monumenten in goede staat te houden komt er een subsidie woonhuismonumenten. Voorheen was deze subsidie een fiscale aftrek. Door de wijziging kan er een kwaliteitstoets worden ingevoerd. Door zo’n toets gaat het geld naar waar het voor bedoeld is; het onderhoud van de monumentale onderdelen van […]

FIM Erfgoed in transitie

Visiedocument Erfgoed in Transitie De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) wil als vertegenwoordiger van de erfgoedsector met dit visiedocument allereerst de hand in eigen boezem steken. Doen we het goed? Niet alleen gisteren en vandaag, maar ook morgen en overmorgen? Lees hier het volledige visiedocument. Onze stichting SBKG-NN is aangesloten bij het FIM.  

Weinig geld en vergrijzing: kerken in Noord-Nederland dreigen ruïnes te worden

Dagblad van het Noorden, 1 januari 2018 Directeur Jouke Jongsma van Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord Nederland luidde maandag de noodklok voor kerken in Noord-Nederland. Monumentale kerkgebouwen worden bedreigd door geldkrapte en vergrijzing. Klik hier voor het hele artikel De kerk van Leegkerk stamt uit de eerste helft van de 13e eeuw. In 2013 heeft […]

Positief nieuws: investering in cultuur en erfgoed!!!

Beste lezer, Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet vermeldt een investering van 325 miljoen euro in cultuur en erfgoed, waarmee onder andere de leegstand bij kerken moet worden teruggebracht. In het akkoord is extra geld vrijgemaakt voor de door de sector gesignaleerde knelpunten. Positief nieuws! Het kabinet Rutte III trekt de komende jaren 325 miljoen […]

Ruim €1 miljoen subsidie voor 45 kerkelijke gebouwen in Drenthe, Friesland en Groningen

Op 31 maart 2017 heeft de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland de  subsidieaanvragen ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort. De RCE heeft ruim € 1 miljoen subsidie toegezegd voor 45 kerkelijke gebouwen in Drenthe, Friesland en Groningen. Het betreft subsidieaanvragen in de SIM regeling welke bedoeld zijn voor het in […]

Extra geld voor monumenten

Het is nu ook mogelijk een lening aan te vragen voor de verduurzaming of herbestemming van monumenten. De provincie Fryslân stelt hiervoor 2,5 miljoen euro beschikbaar. Lees hier de voorwaarden.

Overzicht verleningen subsidieregeling monumenten Fryslan 2016

Toelichting bij onderstaande overzicht: Twee aanvragen zijn door ons ingediend. Nog zes andere aanvragen zijn door overschrijding budget niet gerealiseerd. Overzicht verleningen subsidieregeling monumenten Fryslan 2016  

Actieplan voor kerkelijke archieven in Fryslân

De situatie van de kerkelijke archieven in Fryslân is zorgelijk. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport Tink om’e Tsjerklike argiven. De provincie wil daarom met de betrokkenen in gesprek om tot een actieplan te komen. Dit doet de provincie samen met de kerken, Friese gemeenten en de archiefinstellingen. Het religieuze landschap verandert in Fryslân snel, net […]

€ 1,5 miljoen voor onderhoud kerkelijke gebouwen en objecten in de drie Noordelijke provincies

Beste Lezer, Bijgaand nieuwsbericht aangaande de toezegging van €1,5 miljoen van het rijk voor onderhoud aan 60 kerkelijke gebouwen en objecten in de drie Noordelijke provincies. RTV Noord en Omroep Friesland maakten dit ook bekend via de teletekstpagina van donderdag 1 september jl. Onze directeur Jouke Jongsma heeft nog een toelichting gegeven tijdens een live radio interview voor […]

Persbericht

Regeling voor instandhoudingssubsidie verandert – RCE Nieuwsbericht | 22-12-2021 | 12:25

Vanaf 1 februari tot en met 31 maart 2022 kunnen eigenaren weer instandhoudingssubsidie aanvragen voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Voorafgaand aan deze aanvraagperiode zal de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) op een aantal punten wijzigen. Hierdoor sluit de regeling beter aan bij de instandhoudings- en verduurzamingsopgave waar we voor staan. Ook […]

Open Monumentendag 2021 -thema ‘Mijn monument is jouw Monument’

Op 11 en 12 september 2021 openen duizenden monumenten gratis hun deuren voor het publiek tijdens de BankGiro Loterij Open Monumentendag. Het landelijke thema van deze 35e editie is inclusie. Onder de slogan ‘Mijn monument is jouw monument’ wil de organisatie samen met de meer dan 300 lokale comités een zo breed mogelijk publiek kennis laten […]

SBKG Noord-Nederland bericht – Project Olle Kerk Hoogkerk – Houten Barak door militairen gedemonteerd – media 12-04-2021

Een bijzonder object vraagt om een bijzondere samenwerking en aanpak. Het behoud van dit barak is het resultaat van een bijzondere samenwerking, waarbij alle betrokken partijen de bijzondere [historische]waarde van de barak herkennen, het barak willen bewaren en een goede herbestemming willen geven. Eind 2018 is de Protestantse Gemeente Hoogkerk i.s.m. Kaader Kerkadvies en de […]

Nieuwe regeling Themafonds Erfgoedvrijwilligers

Cultuurfonds.nl, 1 maart 2021 Van 1 maart t/m 30 april 2021 kunnen erfgoedorganisaties een aanvraag doen voor educatieve projecten of apparatuur die erfgoedvrijwilligers ondersteunen in hun werkzaamheden. Deze regeling is voor erfgoedorganisaties, waarvan de vrijwilligers het kloppend hart vormen. Kijk voor meer informatie op de website van het Prins Bernard Cultuurfonds

Vraagbaak voor Jonge Kerkrentmeesters – VKB-Jong – LC 25-01-2021

In september werd de Adviesraad VKB-Jong opgericht.Een platform voor jonge kerkrentmeesters die hun geluid kunnen laten doorklinken naar de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (Protestantse Kerk Nederland). Coördinator Adam Bergeijk uit Meerkerk en lid Dick Tolsma uit Franeker vertellen. Wat is jong? klik op de link om verder te lezen: 20210125-leeuwarder-courant-artikel-over-jong-vkb  

Middeleeuwse klok verlaat toren voor retourtje Brabant – art LC 13-10-2020

Het betreft de restauratie van de klok uit 1381. SBKG-NN is betrokken bij dit project en begeleidt de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden en de restauratie van de luidklok. Voor de restauratie van de luidklok heeft de Provincie Friesland een maximale subsidie  vsn 50% van de te subsidiëren kosten beschikbaar gesteld. klik hier voor het krantenartikel:20201013-leeuwarder-courant_nijega […]

Groot onderhoud aan de kerk van Noordwolde

Stellingwerf.nl, 21 augustus 2020 Noordwolde – De Nederlands Hervormde kerk in Noordwolde wordt momenteel opgeknapt. Aannemersbedrijf Houwer-Jansen uit Oldeberkoop voert de komende weken een lijst van werkzaamheden uit. Aan de hand van een tweejaarlijkse inspectie door de Monumentenwacht was door de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland een lijst opgesteld van noodzakelijke werkzaamheden voor de komende […]

Kunnen de gemeenten het religieus erfgoed redden?

Trouw, 4 juli 2020 In de komende jaren zullen honderden kerken de deuren moeten sluiten. Wat gaat er met al dat religieus erfgoed gebeuren? Het kabinet wil dat Nederlandse gemeenten er plannen voor gaan maken. Daar staan de gemeenten voor in de rij. Maar is daarmee de toekomst van al die kerkgebouwen gewaarborgd? Lees hier […]

Historische panden Groningen krijgen extra subsidie

RTV Noord, 7 mei 2020 Eigenaren van cultureel erfgoed in het Groningse aardbevingsgebied kunnen extra subsidie aanvragen voor het onderhoud aan hun historische panden. Vanuit het Nationaal Programma Groningen is daarvoor 20 miljoen euro uitgetrokken. Dat maakte de provincie donderdag bekend. klik hier om verder te lezen

Stichting Organum Frisicum wil zich meer inzetten voor behoud Friese orgels

Omrop Fryslân, 21 februari 2020 De Friese orgelstichting ‘Organum Frisicum’ vindt dat het roer om moet. De stichting bestaat al meer dan 25 jaar en zet zich in voor het gebruiken van kerkorgels in Fryslân. Nu steeds meer kerken leeg komen te staan, ontstaan er ook problemen met de orgels. Ze hebben geen functie meer […]

Financieel samenwerken als kerken om te overleven rond de Tsjûkemar

Friesch Dagblad, 17 november 2019 Tijdens een vergadering vandaag in Lemmer bespreken kerkrentmeesters van acht protestantse gemeenten rond de Tsjûkemar de memo Het voortbestaan van kleine dorpskerken. Dit is een samenvatting van dat stuk. Lees hier het volledige artikel

Start restauratiewerkzaamheden kerk Tijnje

Friesch Dagblad, 12 juli 2019                                                 20190712_art-en-foto-fd_restauratie-kerk-tijnje  

Een op de vijf Nederlandse kerken is geen kerk meer

Nieuws over herbestemming: Trouw, 25 juni 2019 Het is in veel steden en dorpen een gevoelige discussie: wat te doen met een leegstaande kerk? Trouw bracht in kaart hoeveel kerkgebouwen Nederland telt en hoeveel daarvan een nieuwe bestemming hebben gekregen. Katholieke kerken blijken strengere voorwaarden te stellen aan herbestemming dan protestante. Een op de vijf kerkgebouwen in […]

Drie 18de-eeuwse rouwborden pronken weer in de kerk in Gytsjerk

Omrop Fryslân, 10 februari 2019 Een kolonel uit het leger van de prins van Oranje, een advocaat van het Hof van Friesland en een voormalig burgemeester van Leeuwarden. Van deze drie hoogwaardigheidsbekleders hangen rouwborden in de Martinuskerk in Gytsjerk. Ze pronken daar sinds kort weer, want ze zijn gerestaureerd. Lees en luister hier verder.

Klokje Idaerd hersteld na 700 jaar beieren

Leeuwarder Courant, 6 februari 2019 Al zo’n zevenhonderd jaar hoort Idaerd hetzelfde klokje luiden. Woensdag werd dit antieke instrument uit de toren getakeld voor een grote restauratie. De ouderdom van Friese kerkklokken blijft een fascinerend fenomeen. Zoek in Nederland maar eens middeleeuwse muziekinstrumenten die nog geluid voortbrengen: dat is een hopeloze zoektocht, want vrijwel alles […]

Oostwold [Oldambt GR] wil de middeleeuwse kerkklok terug

Dagblad van het Noorden, 15 januari 2019 De uitvoering en begeleiding van werkzaamheden van dit gehele torenproject is aangestuurd door technisch projectleider Menno Sikkink / SBKG-NN. De Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold [Oldmbt Gr], SBKEO heeft voor cofinanciering van dit project de samenwerking gezocht met Mieke Nijland /SNGK-NN voor aansturing en begeleiding van een fondswervingstraject. […]

Restauratie dakruiter hervormde kerk Oostwold voltooid

Het Streekblad, 16 december 2018 Fondsenwervingscampagne Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold initieerde een succesvolle fondsenwervingscampagne onder leiding van Mieke Nijland van de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland. Verschillende fondsen droegen ruimhartig bij aan het herstel, waarna in juli 2018 de opdracht tot herstel kon worden verleend. Lees hier meer.

Boek van pastoor Henk Nota – H. Clemenskerk te Nes op Ameland

Het boek beschrijft de parochie- en bouwgeschiedenis en beschrijving van kerk en interieur. Lees hier meer: Hoe te bestellen Friesch Dagblad, 24 oktober 2018: Amelander Clemenskerk is na de brand van 2013 mooier weer opgebouwd Nieuwsblad Noordoost-Friesland, 12 oktober 2018: Waarom de Amelander kerk anders is

Nieuw leien dak – Grote Kerk Hattem – documentaire RTV Hattem

Op de grote kerk in Hattem komt een nieuw leien dak. Wij hadden een gesprek met Kerkrentmeester Hans Veltkamp en leidekker Wim Scholten over hoe dit in zijn werk gaat, over de financiering van deze kostbare klus en het voortbestaan van dit soort kerken. Kijk hier de volledige documentaire van RTV Hattem.  

Cultuur – De sfeer van het oude behouden

Friesland Post, april 2018 Restauratie van oude rouwborden in de Pauluskerk te Aldtsjerk [Oudkerk] Fr. Een artikel over de gehele procesgang, denk en werkwijze,  subsidietrajecten, fondswerving en begeleiding en coördinatie van betrokkenen. Klik hier voor het hele artikel.

Kwaliteit en Techniek- Gesimuleerde oud-Duitse Rijndekking

Dakenraad, april 2018 De helft van het dak van de Meinardskerk te Minnertsga is vernieuwd. Het gaat om de zuidzijde, waar de winddruk het hoogst is. Beheerder SBKG Noord-Nederland gaf opdracht voor restauratie van leien, daklood, gootstroken en bliksemafleiding. Het project had een internationaal karakter: Duitse en Luxemburgse leidekkers verwerkten Spaanse leistenen in gesimuleerde oud-Duitse […]

Onzekerheid voor de monumentale kerken

Friesch Dagblad, 27 december 2017 Het is steeds moeilijker om de vele kerken, vaak rijksmonumenten, te onderhouden. Kerkgemeenschappen worden kleiner en vergrijzen. Overheden moeten bijspringen, willen we dit erfgoed bewaren! Lees hier verder.

Structureel meer geld nodig voor kerken

Friesch Dagblad, januari 2018 Pleidooi voor hogere en meer structurele bijdragen voor behoud Rijksmonumenten Lees hier verder.

Schubleien voor Meinardskerk Minnertsga

Friesch Dagblad, 29 december 2017 Het is een klus op grote hoogte waarop je van boven prachtig zicht hebt. De Meinardskerk van Minnertsga staat op dit moment in de steigers vanwege het vervangen van de zogenaamde schubleien op de zuidzijde van het kerkdak. De oude leien, die dateren van na de brand van 1947, verkeerden […]

Half nieuw dak voor Meinardskerk Minnertsga

Leeuwarder Courant, 27 december 2017 Half nieuw dak voor Meinardskerk ‘We willen het doen volgens de historische richtlijnen’ Een stevige bries en de dakleien lagen eraf. Daarom staat de Meinardskerk in Minnertsga sinds kort in de steigers. Met nieuwe leistenen kan het dak zo weer een eeuw verder. Lees hier verder.  

Langweer viert heringebruikname van monumentale dorpskerk

Friesch Dagblad, 30 juni 2017 De Protestantse Gemeente Langweer staat voor een bijzonder weekend. Morgen [= 1 juli 2017] wordt de kerk na een restauratie van 8 maanden feestelijk in gebruik genomen. Een mijlpaal voor de gemeenten en het dorp.

Bouwwerkzaamheden St. Clemenskerk in volle gang

U kunt het gehele verbouw proces volgen op de site van de St. Clemenskerk

Brand kerk Ameland

NOVUM34 BRAND KERK AMELAND NES, 5 februari 2013 Een grote brand heeft vanmorgen de St. Clemenskerk aan de Kardinaal de Jongweg in Nes op Ameland volledig verwoest. Novum/ak/str.Anton Kappers

Nieuwsbericht RTV Noord / Groningen – 1.5 miljoen voor noordelijke kerkgebouwen

Events en agenda

Kerkenbeurs Noord definitief geannuleerd

Als gevolg van de strenger wordende coronamaatregelen is het niet mogelijk de Kerkenbeurzen Noord en Zuid in november 2020 te laten doorgaan. De beide regionale Kerkenbeurzen worden niet uitgesteld, maar definitief geannuleerd. Met name de overheidsmaatregelen die voorschrijven dat er maximaal 30 mensen tegelijk in één ruimte mogen zijn, maken doorgang van de beurzen onmogelijk. […]

Start typing and press Enter to search